Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Biuletyn Informacyjny nr 321 z dnia 6 lutego 2018 r.
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 54 fotografii
Odzwiedziny: 540 wejść
Data utworzenia: 21 marzec 2019
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 12 fotografii
Odzwiedziny: 782 wejść
Data utworzenia: 09 styczeń 2019
 
[2018-02-06] Biuletyn Informacyjny nr 321 z dnia 6 lutego 2018 r.


Zebrania sekcji zawodowych.

W związku z upływem kadencji członków Komisji Egzaminacyjnych przy Izbie Rzemieślniczej, Cech jest obowiązany do przedstawienia w Izbie kandydatów do w/w Komisji na kolejną kadencję 2018 – 2023. Aby wywiązać się z tej powinności uprzejmie zapraszamy członków Cechu na zebrania Sekcji Zawodowych, które odbędą się 20 lutego br. (wtorek) w siedzibie Cechu, Nowy Sącz, Rynek 11.
- o godz. 9:00 - rzemiosł: budowlanych, metalowych, drzewnych
i w zakresie środków transportu,
- o godz 12:00 - rzemiosł: spożywczych, odzieżowych, precyzyjnych,
fryzjerstwa, handlu i pozostałych.
Na zebraniach zostaną omówione bieżące problemy rzemiosła, a członkowie Cechu będą mogli przedstawić swoje propozycje dot. naszego środowiska oraz zgłosić kandydatów do Komisji Egzaminacyjnych Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu. Z uwagi na wagę powyższego, prosimy o niezawodny udział. Porządek spotkań:
1. Otwarcie zebrania,
2. Informacja o działalności Cechu,
3. Kształcenie młodocianych,
4. Wyłonienie kandydatów do komisji egzaminacyjnych,
4. Zagadnienia dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Spotkanie opłatkowe Diecezji Tarnowskiej

W dniu 13 stycznia br. w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyło się przygotowane przez Izbę Rzemieślniczą w Nowym Sączu przy współudziale naszego Cechu spotkanie opłatkowe rzemieślników cechów należących do izb: nowosądeckiej i tarnowskiej. Uroczystość zaszczycił i jej przewodził Biskup Tarnowski dr. Andrzej Jeż. Obecni byli: parlamentarzyści, zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech, przewodniczący Rady Miasta Janusz Kwiatkowski, dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza Alina Marek oraz naczelnik Urzędu Skarbowego Zbigniew Majka. Przybyli przedstawiciele rzemiosła z Limanowej, Bochni, Brzeska, Dąbrowy Tarnowskiej, Pilzna, Dębicy i Tarnowa. Nasz Cech reprezentowali pp.: Jan First - Starszy Cechu, Podstarsi Andrzej Danek i Andrzej Maciuszek oraz Dyrektor Biura Cechu p. Urszula Gołąb. W nastrój świąteczny prezentacją artystyczną wprowadzili zebranych uczniowie naszej Branżowej Szkoły Cechu w Nowym Sączu, wystąpiła również Kapela "Spod Kicek". Ksiądz Biskup Ordynariusz złożył wszystkim życzenia noworoczne, nawiązując w nich do ciężkiej pracy rzemieślników: Jako przedstawiciele cechów wykonujecie państwo tysiące różnych przedmiotów. One uzyskują w pełni piękno wtedy, kiedy są używane, konsumowane. Radujecie się, kiedy przejeżdżając drogami Polski, widzicie niektóre swoje dzieła i rozpoznajecie je funkcjonujące w społeczności, służące drugiemu człowiekowi. Cóż wart byłby nowy, doskonały dom, gdyby nie mieszkały w nich rodziny? Nie miałby ten dom głębi, byłby zimy i pusty. Życzę wam w waszej pracy, bardzo zróżnicowanej, byście mieli tego świadomość, że pracujecie dla innych, że ta praca służy ludziom, staje się piękna, bo wchodzi w życie społeczne.

Zabawa karnawałowa rzemiosła

W dniu 13 stycznia br. w Kompleksie Rekreacyjno - Wypoczynkowym „PLATINUM” nad Łubinką odbyło się spotkanie noworoczne połączone z zabawą karnawałowa rzemiosła. W udanej imprezie wzięło udział ponad 100 osób.


Zmarł Andrzej Chlipała

14 stycznia po długiej chorobie zmarł w wieku 68 lat Andrzej Chlipała, tokarz w drewnie, przewodniczący działającego w latach 60-tych przy Cechu Koła Młodych Rzemieślników, wybitny sportowiec, radioamator znany miłośnikom CB jako „Olimp”, współzałożyciel rzemieślniczego zespołu "Majstry", współtwórca sukcesów na ogólnopolskich przeglądach kultury rzemiosła tej działającej do 1967 do 1983 roku grupy "mocnego uderzenia".

Spotkanie z seniorami rzemiosła

W dniu 18 stycznia br. Zarząd Cechu zaprosił emerytów, seniorów rzemiosła na spotkanie świąteczno-noworoczne. Impreza została uatrakcyjniona występem uczniów szkoły cechowej oraz szopką animowaną w wykonaniu p. Antoniego Poręby. W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu Cechu oraz pracownicy Biura Cechu.

Dyplom PIP dla Izby, Elżbiety Kapuśniak i Agnieszki Mordarskiej

W dniu 26 stycznia 2018 r. w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów za udział w programie prewencyjnym „Bezpieczeństwo pracy w małych zakładach”. Wyróżnienia przyznawane są pracodawcom za podjęte przez nich działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie. Dyplomy wręczyła Pani Anna Szczapa Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie. W obecnej edycji konkursu wyróżnienia otrzymało 39 pracodawców z województwa małopolskiego.
Jednym z laureatów jest Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Wśród wyróżnionych są również właścicielki salonów fryzjerskich Pani Elżbieta Kapuśniak – Galeria Urody, Fryzjerstwo „AXENA” z Nowego Sącza oraz Pani Agnieszka Mordarska – Salon Urody LIRIO z Chełmca.
Miłym akcentem uroczystości były nagrody ufundowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Każdy z laureatów otrzymał bogato wyposażony zestaw środków do udzielania pierwszej pomocy. Upominki wręczył Pan Paweł Zygucki – Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS w Krakowie.

Nowe stawki za egzaminy w Izbach Rzemieślniczych

Izby rzemieślnicze, na podstawie art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle pobierają opłaty za egzaminy zawodowe. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu potwierdzania kwalifikacji, od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów. Stawki opłat za egzaminy zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych obowiązujących wszystkie izby rzemieślnicze tj. odpowiednio za egzamin; mistrzowski - 30 % ., czeladniczy - 15 %,  sprawdzający - 5 %, liczone od podstawy stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za egzamin poprawkowy opłaty wynoszą 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.
W 2018 roku podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 4 739,51 zł. (wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 17.01.2018 r.) stąd stawki opłat za egzaminy w 2018 roku, wynoszą, stosując zasady zaokrąglania:
- egzamin mistrzowski - 1 422 zł,
- egzamin czeladniczy - 711 zł,
- egzamin sprawdzający - 237 zł.

Najważniejsze zmiany w 2018 roku

Początek roku niesie ze sobą sporo zmian w polityce rodzinnej, polityce społecznej i polityce zatrudnienia. W praktyce oznacza to m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Z dniem 1 stycznia br. została wprowadzona e-składka i wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Od marca czeka nas również waloryzacja rent i emerytur.
Oto najważniejsze ze zmian:
- 2 100 zł - tyle wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę;
- minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach
cywilnoprawnych wynosi 13,70 zł ;
- wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne opłacane jednym przelewem
na indywidualny numer rachunku składkowego;
- wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA (od 01.07.2018 r.)

Książka o sądeckim rzemiośle

Uprzejmie przypominamy, że w Biurze Cechu można zakupić wydaną przez nasz Cech z okazji Jubileuszu 130-lecia naszej organizacji książkę „Dzieje Rzemiosła Nowosądeckiego”. Bardzo obszerna publikacja ukazuje historię rzemiosła sądeckiego od czasów najdawniejszych po lata współczesne. Na kilkuset stronach bogato ilustrowanego opracowania wielu z byłych i dzisiejszych członków Cechu może znaleźć swoje nazwiska i wizerunki. Zakup wydawnictwa może być udokumentowane fakturą VAT.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 2018


W 2018 roku przedsiębiorca zapłaci o 23 zł więcej na ubezpieczenie zdrowotne. 17 stycznia br. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4739,91 zł. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2018 roku stanowi 75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 roku. Podstawa składki zdrowotnej w 2018 roku wyniesie więc 3554,93 zł.
Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru, więc kwota składki zdrowotnej obowiązującej za okres styczeń - grudzień 2018 roku dla przedsiębiorców będzie wynosiła 319,94 zł. Oznacza to wzrost o 22,66 zł względem składki obowiązującej w 2017 roku. Po raz pierwszy już w lutym zapłacimy nową, wyższą składkę zdrowotną. 


Podstawa wymiaru 2018

Składki ZUS 2018

Społ.

Zdrow.

F. Pr.

 

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpiecz.
zdrowotne

Fundusz Pracy

Emer.

Rent.

Chor.

Wyp.*

2665,80 zł

3554,93 zł

2665,80 zł

520,36 zł

213,26 zł

65,31 zł

47,98 zł**

319,94 zł

65,31 zł

Składka Zdrowotna do odliczenia 7,75% wynosi 275,51 zł

 


* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,80%
** stawka 1,8% dla składki wypadkowej obowiązuje do 31 marca 2018 r., później możliwa zmiana stopy procentowej


 

Biuro Podatkowe Cechu

 

W związku ze zmianami podatkowymi obowiązującymi od 01.01. 2018
BIURO RACHUNKOWE CECHU OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:
- Prowadzenia książki przychodów i rozchodów
- Prowadzenie ewidencji przychodów ryczałtowych
- Prowadzenie ewidencji VAT
- Sporządzanie deklaracji i zeznań rocznych

- naliczania płac, prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz obsługi ZUS

- Inne na zlecenie klienta. (np. sprawozdawczość GUS, PFRON)

POSIADAMY CERTYFIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW UPRAWNIAJACY DO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ UBEZPIECZENIE OC BIUR RACHUNKOWYCH

 


 

 

DO WYNAJĘCIA

 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

 

oferuje do wynajęcia lokal biurowy o pow. 18.65 m kw.

w budynku Cechu, Nowy Sącz, Rynek 11, I p.

obok sali obrad

Pełne informacje: Biuro Cechu Nowy Sącz, Rynek 11

tel. fax. 18 443-75-21, 18 444 49 25 e-mail: cech@nowysacz.com.pl

 

 


  Opr.: P. Tengowski

 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2019 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl