banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Informacje o Cechu Deklaracja Członkowska
 
 
Deklaracja Członkowska
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 4 fotografii
Odzwiedziny: 531 wejść
Data utworzenia: 29 październik 2021
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 8 fotografii
Odzwiedziny: 615 wejść
Data utworzenia: 07 wrzesień 2021
 

 

DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA

CECH  RZEMIOSŁ  RÓŻNYCH  I  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W  NOWYM  SĄCZU
33-300 NOWY SĄCZ UL. RYNEK 11

 

imię ....................................             nazwisko ..........................................................................

rzemiosło/rzemiosła: ...............................................................................................................

NIP ..................................      REGON    .......................................    PKD: …....................


I N F O R M A C J E   O   Z A K Ł A D Z I E

nazwa zakładu:.....................................................................................................................

adres zakładu: ....................................................................................................................

data rozpoczęcia działalności: …......................................................................................

tel:.................................................                    t el. kom: ................................................

www:...................................................             e-mail: .....................................................


D A N E       O S O B I S T E

miejsce urodzenia ........................................    PESEL ...............................................

wykształcenie ogólne: ...................................................................................................

adres prywatny: .............................................................................................................

adres do korespondencji: ...............................................................................................KWALIFIKACJE


mistrz szkolący: ........................................................................................................................
/imię i nazwisko/

zawód/kwalifikacje zawodowe:.....................................................................................................

nr dokumentu: ....................   data wydania: ..............................  przez: ....................................

zawód /kwalifikacje .....................................................................................................................

nr dokumentu............................. data wydania...............................  przez...............................
 
kwalifikacje pedagogiczne:..........................................................................................................

nr dokumentu: .. ................... data wydania: ......................... przez: ..................................D E K L A R A C J A

Ja, niżej podpisany ..................................................................................................................
/imię i nazwisko/


deklaruję dobrowolną przynależność do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
w Nowym Sączu


Zobowiązuję się do:
- przestrzegania Statutu Cechu, zasad etyki rzemeiślniczej i realizowania ich w pracy zawodowej,
- podporządkowanie sie uchwałom Walnego Zgromadzenai i Zarządu Cechu,
- terminowego opłacania skąłdek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Cechu. 


Proszę o umieszczenie w portalu internetowym Cechu informacji o mojej firmie i jej produktachNowy Sącz, dnia ..........................                             ............................................................
                                                                                     /pieczątka i podpis właściciela zakładu/D E C Y Z J A    Z A R Z Ą D U

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiebiorczości  w Nowym Sączu

uchwałą nr …...................................    z dnia ….................................................

przyjmuje - nie przyjmuje Panią/Pana ...............................................................

w poczet członków Cechu.                                                                              


UWAGI

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 

 

 

 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2022 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl