Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Biuletyn Informacyjny nr 319 z dnia 18 października 2017 r.
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 54 fotografii
Odzwiedziny: 540 wejść
Data utworzenia: 21 marzec 2019
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 12 fotografii
Odzwiedziny: 782 wejść
Data utworzenia: 09 styczeń 2019
 
[2017-10-20] Biuletyn Informacyjny nr 319 z dnia 18 października 2017 r.


Uprzejmie zapraszam rzemieślników, pracodawców, mistrzów szkolących na:
szkolenie dot. zatrudniania pracowników młodocianych
i przygotowania do egzaminu czeladniczego
powiązane z odchodami Dnia Edukacji Narodowej


które odbędzie się:
24 października (wtorek) 2017 r. o godz. 17.00
w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia im. św. Józefa
Cechu w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 82


Na spotkaniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

- Egzamin czeladniczy zakres, wymogi, przebieg – część teoretyczna i praktyczna: podsumowanie sesji egzaminacyjnej
   przeprowadzonej przez komisje Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

- Egzamin przeprowadzony przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

- Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników młodocianych wynikające z przepisów bhp.

- Bieżące sprawy


Z uwagi na ważność omawianych spraw uprzejmie proszę o wzięcie udziału w szkoleniu.


/-/ Jan First
Starszy Cechu, Prezes Zarządu
Weryfikacja liczby pracowników zatrudnionych w organizacjach rzemieślniczych

Jak co 4 lata Związek Rzemiosła Polskiego ogłosił weryfikację zatrudnienia w rzemiośle. W związku z tym prosimy osoby, które nie wypełniły druczku na miejscu, w Biurze Cechu, o wypełnienie i przekazanie do Cechu załączonej do Biuletynu ankiety.

Posiedzenie Zarządu

W dniu 27 września br. w siedzibie Cechu - Nowy Sącz, Rynek 11 odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Cechu. W programie spotkania znalazły się między innymi: kwestie dotyczące pracy szkół cechowych, omówienie organizacji Dnia Edukacji Narodowej oraz Święta Szkół Cechowych, organizacja spotkania z mistrzami szkolącymi, informacja o stanie członkowskim, zagadnienia finansowe oraz sprawy bieżące i wolne wnioski.

Kalwaria Zebrzydowska
W sobotę 2 września br. około 70 naszych rzemieślników i członków ich rodzin wraz ze Starszyzną Cechową i Pocztem Sztandarowym Cechu wzięło udział w Pielgrzymce Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W programie pielgrzymki były: Droga Krzyżowa od Kaplicy Piłata, uroczysta Msza Św. oraz piknik „Razem przy jednym stole”.

XVI Diecezjalne Święto Chleba.

W dniu 3 września 2017 r. delegacja Cechu w składzie Starszy Cechu p. Jan First, Podstarsi: p. Andrzej Danek i p. Andrzej Maciuszek wraz z Pocztem Sztandarowym Cechu (pp. Tadeusz Miśkowiec, Marian Leszczyński, Kazimierz Kiełbasa), wzięła udział w XVI Diecezjalnym Święcie Chleba.

„BIAŁORUŚ – polskim śladem”
W dniach 12 – 17 września 2017 roku trzydziestoosobowa grupa cechowych podróżników odbyła wycieczkę na Białoruś. Trasa wyprawy wiodła przez (między innymi): Grodno – Lidę - Nowogródek – Jezioro Świteź - Zaosie – Baranowicze – Nieśwież – Mir – Mińsk - Berezę Kartuską. Na szlaku wyjazdu znalazły się rozliczne atrakcje, od starych zamków czy dworów, poprzez miejsca pamięci narodowej po rodzinny dom Czesława Niemena.

Zakopiańskie obchody
W dniu 30 września 2017 r. delegacja Cechu w składzie: Starszy Cechu p. Jan First, Podstarszy p. Andrzej Maciuszek i Członek Zarządu Cechu p. Andrzej Zięcina oraz Dyrektor Biura Cechu p. Urszula Gołąb wraz z Pocztem Sztandarowym Cechu (pp. Jan Dudczyk, Kazimierz Kiełbasa, Tadeusz Miśkowiec), wzięła udział w obchodach: 110-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Zakopanem i 30-lecia otwarcia zakopiańskiego Domu Rzemiosła.

Cechmistrz na spotkaniu z Chińczykami

W dniu 10 października br., na zaproszenie Prezydenta Nowego Sącza p. Ryszarda Nowaka Starszy Cechu p. Jan First wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami misji gospodarczej z chińskiego miasta Suzohu, które jest miastem partnerskim Nowego Sącza. Sądeczanie spotkali się z Chińczykami by omówić możliwości współpracy w branżach: efektywnego oszczędzania energii, usług drukarskich i prawniczych, nowoczesnych technologii klimatyzacji i wentylacji, oraz rehabilitacji i sprzętu medycznego. Rzemieślnicy zainteresowani współpracą i wymianą handlową ze stroną chińską mogą zapoznać się w Biurze Cechu z krótką informacją o firmach działających w regionie Suzohu. Bliższych, obszernych wiadomości udziela p. Beata Klimek z wydziału Kultury Urzędu Miasta.

Zmiany w płatnościach składek ZUS
Na stronie internetowej ZUS ukazała się informacja, iż wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. nowe przepisy ułatwią opłacanie składek. Zamiast kilku wpłat na różne rachunki bankowe wystarczy jeden zwykły przelew, którym na jeden rachunek składkowy, będzie można uregulować wszystkie składki na:
- ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
- ubezpieczenie zdrowotne,
- fundusze (Pracy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Emerytur Pomostowych).
Informacja o nowym numerze rachunku składkowego zostanie przesłana przez ZUS płatnikowi pocztą. Jeśli powyższa informacja nie dotrze do płatnika do końca grudnia 2017 r. należy koniecznie skontaktować się z placówką ZUS. Numer rachunku można otrzymać również w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel. 22 560 16 00). Jeżeli płatnik nie będzie znać numeru swojego rachunku składkowego, w 2018 r. nie opłaci składek. Dotychczasowe rachunki do wpłat będą zamknięte. Jeśli ktoś posiada profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, to po zmianie znajdzie tam swój numer rachunku składkowego (w zakładce „Płatnik”).
Wychodząc naprzeciw powyższym, ważnym zmianom Cech organizuje 21 listopada br. szkolenie dla rzemieślników ten temat. 

Uchwała „krajobrazowa”

Weszła już w życie uchwała Rady Miasta Nowego Sącza „w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”. Nowe szyldy muszą już być dostosowane do wymogów uchwały. Na uporządkowanie dotychczasowych reklam pozostał niemal rok lub trzy lata (w zależności od lokalizacji na terenie miasta). W uchwale teren Nowego Sącza podzielono na pięć obszarów, w których różnicuje się dozwolone działania w przestrzeni publicznej. Najbardziej restrykcyjne zasady obowiązują w Obszarze I. Obejmuje on historyczne centrum miasta wpisane do rejestru zabytków, a także tereny przy alejach Wolności i Batorego, zespół tzw. „Starej Kolonii”, założenia klasztorne SS Niepokalanek („Biały Klasztor”), Park Strzelecki i Sądecki Park Etnograficzny z Miasteczkiem Galicyjskim. Tutaj nie można m.in. sytuować szyldów wolnostojących i na ogrodzeniach nieruchomości, umieszczać szyldów zasłaniających drzwi i okna budynków lub detale architektoniczne budynków, stawiać pojazdów służących jako nośnik reklamy czy stosować „elementów świetlnych-dynamicznych”. Szyldy lub reklamy trzeba wieszać co najwyżej na wysokości parteru; muszą też być ujednolicone (w obrębie jednego budynku) pod względem rozmiarów, kolorystyki czy materiałów. Na jednym budynku dozwolone jest powieszenie tylko jednego szyldu lub logo firmy prowadzącej w nim działalność. Dla pozostałych obszarów Nowego Sącza zasady są nieco łagodniejsze, ale i tu uchwała przewiduje szereg zakazów odnośnie umieszczania nośników reklamowych. Praktycznie w całym mieście wprowadzono zakaz sytuowania tablic reklamowych na ogrodzeniach. Od teraz, występując o pozwolenie na budowę reklamy inwestor musi ją dostosować do wymogów uchwały, a nie planów miejscowych.

Zmarł p. Jan Stelmach
Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 25 września br. w wieku 76 lat, zmarł p. Jan Stelmach, blacharz, długoletni (1969 – 1998) członek Cechu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28 września br. Rodzinie ś.p. Jana Stelmacha składamy wyrazy współczucia.

Zmarła p. Olga Zając
Ze smutkiem informujemy, że 9 października 2017 r. w wieku 93 lat zmarła długoletnia członkini naszego Cechu śp. Olga Zając – krawcowa. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 października na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Śniadeckich w Nowym Sączu. Krewnym ś.p. Olgi Zając składamy serdeczne kondolencje.

Nowy Sącz wspiera przedsiębiorców
Uchwała Nr XXI/225/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. Urz. z 2016r. Woj. Małop. poz. 1707) wprowadziła zasady zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków i budowli (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (obecna stawka wynosi 20,50 zł/m kw powierzchni użytkowej, a dla budowli 2 % ich wartości). Ze zwolnienia może skorzystać przedsiębiorca, rzemieślnik etc., który zrealizuje inwestycję początkową na terenie Nowego Sącza. Kwota zwolnienia uzależniona jest od wielkości powierzchni nieruchomości i wartości budowli powstałych w ramach inwestycji początkowej.  Zwolnienie przysługuje na okres od 3 do 5 lat, jednak nie dłużej niż do końca 2020r roku. Wsparcie nie może  przekroczyć: 55 % poniesionych kosztów kwalifikowanych w przypadku małego przedsiębiorcy, 45 % dla przedsiębiorcy średniego i 35 % dla przedsiębiorcy dużego.
Aby uzyskać zwolnienie:
- należy zgłosić przystąpienie do programu przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, najpóźniej do 31.12.2020 roku. Przez rozpoczęcie realizacji inwestycji należy rozumieć podjęcie prac budowlanych lub pierwszego, prawnie wiążącego zamówienia ruchomych środków trwałych, za wyjątkiem kosztów związanych z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej.
- ponieść nakłady inwestycyjne albo utworzyć miejsca pracy:
  Mały Przedsiębiorca -       50 000  E  -  10 miejsc pracy
  Średni Przedsiębiorca - 100 000  E  -  30 miejsc pracy
  Duzy Przedsiebiorca  -   300 000  E - 100 miejsc pracy
- pokryć co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych ze środków własnych,
- utrzymać inwestycje początkową przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców co najmniej 3 lata - od dnia ich utworzenia (dotyczy pomocy na utworzenie miejsc pracy).


  
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2019 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl