Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Biuletyn Informacyjny nr 318 z dnia 25 sierpnia 2017 r.
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 54 fotografii
Odzwiedziny: 540 wejść
Data utworzenia: 21 marzec 2019
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 12 fotografii
Odzwiedziny: 782 wejść
Data utworzenia: 09 styczeń 2019
 
[2017-09-27] Biuletyn Informacyjny nr 318 z dnia 25 sierpnia 2017 r.
Amortyzacja maszyn i urządzeń dla przedsiębiorców po nowemu

Jak dowiadujemy się ze strony internetowej Związku Rzemiosła Polskiego Ministerstwo Finansów informuje, że przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie maszyn i urządzeń. Wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym 100 tys. zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 tys. zł. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza nowe rozwiązania między innymi w zakresie jednorazowego rozliczenia nakładów na wybrane środki trwałe do wskazanego limitu (przy jednoczesnym minimalnym nakładzie inwestycji) oraz bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaliczek na takie nabycie środków trwałych. Przepisy te mają zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków. Nowelizacja ustawy, opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 28.07. 2017 r. (poz. 1448), wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Zwraca uwagę, że bez uzasadnienia ograniczono możliwość dokonania jednorazowego odpisu dla środków trwałych o łącznej cenie od 10 tys. zł rocznie. Oznacza to, że środki trwałe warte od 3,5 tys. zł do 10 tys. zł nadal podlegają ogólnym zasadom amortyzacji, rozłożonej często na wiele lat, podczas gdy maszyny i urządzenia o znacznie wyższej wartości, nawet 100 tys. zł, mogą być zaliczone w koszty jednorazowo. Jest to niekonsekwencja działająca na niekorzyść mikrofirm, które z powodów oczywistych kupują środki trwałe raczej o niższej wartości.


Mój sposób na biznes 2017

Rozpoczyna się tegoroczna edycja konkursu. Adresowany jest on do przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą na terenie Nowego Sącza przez okres minimum 12 miesięcy. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: "Sądecki Przedsiębiorca Roku" i "Debiut w biznesie". Przyjęto zasadę, że w kategorii Debiut w biznesie mogą brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Proces oceny jest dwuetapowy: najpierw formalna ocena złożonych prac konkursowych, a potem ocena merytoryczna.  Pod uwagę będą brane cztery kryteria: pomysł na biznes, opis działania firmy, innowacyjność (w tym wykorzystanie nowych technologii) i relacje z pracownikami oraz otoczeniem. Maksymalna ocena wynosi 20 punktów. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do Sądeckiego Urzędu Pracy (osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską w terminie do 09.10.2017 r.) kompletnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronach Urzędu Miasta Nowego Sącza pod adresem www.nowysacz.pl oraz Sądeckiego Urzędu Pracy pod adresem www.sup.nowysacz.pl. Wszelkich informacji udziela biuro konkursu: Dział Usług Rynku Pracy Sądeckiego Urzędu Pracy, ul. Węgierska 146, pok.18, 19 tel. 18 44 89 291
Zwycięzcy konkursu otrzymają okolicznościowe statuetki przyznane przez prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka. Prace konkursowe oceniać będzie jedenastoosobowa kapituła pod przewodnictwem Wojciecha Piecha, zastępcy prezydenta miasta.

Prezes Izby Tadeusz Szewczyk Przewodniczącym Komisji ds. Organizacji Oświaty Zawodowej i Nadzoru

W dniu 20 lipca 2017 r. Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego powołał nowe składy Komisji Problemowych. Przewodniczącym Komisji ds. Organizacji Oświaty Zawodowej i Nadzoru został Pan Tadeusz Szewczyk Prezes Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu.

Kalwaria Zebrzydowska


Kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zarząd Spółdzielni Rzemieślniczej „Kalwarianka” oraz Prezesi Izb Rzemieślniczych i Burmistrz miasta Kalwaria Zebrzydowska zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 2.09.2017 r. Tradycyjnie, jak co roku Cech organizuje wyjazd rzemieślników na kalwaryjskie uroczystości. Wyjazd 2 września 2017 r. ok. godz. 6:30 spod budynku Cechu.
Program uroczystości:
godz. 9:30 - Droga Krzyżowa „od Piłata”,
godz. 11:30 - Formowanie kolumny Pocztów Sztandarowych
godz. 12:00 - Msza Św. w intencji rzemieślników, ich rodzin i pracowników. Po Mszy Św. piknik "Razem przy jednym stole"  na dziedzińcu Klasztoru
Przewidywany powrót do Nowego Sącza ok. godz. 16.

Posiedzenie Zarządu

W dniu 25 bm. pod przewodnictwem Prezesa Jana Firsta obradował Zarząd naszego Cechu. W porządku posiedzenia znalazło się:
- przyjęcie planu posiedzeń Zarządu na II półrocze 2017 r,
- informacja o sytuacji finansowej Cechu za I półrocze,
- informacja o naborze do szkół cechowych i praktycznej nauki zawodu,
- organizacja pielgrzymki rzemieślników do Kalwarii Zebrzydowskiej,
- omówienie udziału przedstawicieli rzemiosła w Diecezjalnym Święcie Chleba w Brzesku oraz sprawy bieżące i wolne wnioski.

XVI Diecezjalne Święto Chleba

Parafia pw. NMP Matki Kościoła i Św. Jakuba Ap. w Brzesku, Zarząd Cechu w Brzesku wraz z rzemieślnikami branży spożywczej, Rada Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, burmistrz Brzeska, Starosta Brzeski oraz Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku zapraszają w dniu 3 września br. na uroczystości XVI Diecezjalnego Święta Chleba.

Książka o sądeckim rzemiośle


Uprzejmie informujemy, że w Biurze Cechu można zakupić wydaną przez nasz Cech z okazji Jubileuszu 130-lecia naszej organizacji książkę autorstwa pracownika Biura Cechu Piotra Tengowskiego „Dzieje Rzemiosła Nowosądeckiego”. Publikacja ukazuje historię rzemiosła sądeckiego od czasów najdawniejszych po lata współczesne. Na kilkuset stronach bogato ilustrowanego opracowania bardzo wielu z byłych i dzisiejszych członków Cechu może znaleźć swoje nazwiska i wizerunki. Nabycie wydawnictwa może być udokumentowane fakturą VAT.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia im. Św. Józefa Cechu Rzemiosła Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu nastąpi 04.09.2017 r. (poniedziałek) o godz.9.00.


Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1.09.2017 do  30.11.2017

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2017 r. wyniosło – 4.220,69 zł.

  I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia  -  168,83 zł
 II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia  -  211,03 zł
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia  -  253,24 zł

  
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2019 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl