banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Zwolnienie młodocianego z obowiązku świadczenia pracy
 
 
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 8 fotografii
Odzwiedziny: 93 wejść
Data utworzenia: 07 wrzesień 2021
Tytuł Fotogalerii: Boże Ciało
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 6 fotografii
Odzwiedziny: 324 wejść
Data utworzenia: 03 czerwiec 2021
 
[2020-04-28] Zwolnienie młodocianego z obowiązku świadczenia pracy
 
W związku z zapytaniami rzemieślników dotyczacymi kwestii czy młodociany ma obowiązek  przychodzenie na praktyke, czy też nie? - porzedstawiamy Państwu opinię Radcy Prawnego Izby  na ten temat.  


W związku z emailem Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie regulacji określonej  w art. 15f stawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), nie podzielam stanowiska zaprezentowanego przez ZRP.

Nie można zgodzić się z twierdzeniem, że art. 15f ustawy antycovidowej przewiduje uprawnienie do zwolnienia młodocianego z obowiązku świadczenia pracy. Wykładnia gramatyczna tego przepisu wskazuje, że zawiera on jednoznacznie sformułowany nakaz zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy młodocianego pracownika w okresie zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.  Wskazuje na to sformułowanie „pracodawca zwalnia młodocianego pracownika". Jest to norma o charakterze  imperatywnym  i nie może zostać uchylona wolą stron. Także wykładnia celowościowa przemawia za takim rozumieniem art. 15f ustawy. Celem tego przepisu  jest bowiem przeciwdziałanie ryzyku zakażenia covid-19. Pozostawienie pracodawcy swobodnej decyzji w zakresie zwolnienia młodocianego z obowiązku świadczenia pracy niweczyłoby ten cel. Należy wreszcie wskazać, że przed wejściem w życie tego przepisu zarówno orzecznictwo, jak i doktryna, dopuszczały prawo pracodawcy do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy i to nie tylko w okresie wypowiedzenia. Byłoby nieracjonalne uchwalanie przepisu, którego treść obejmowałaby już istniejące uprawnienie. Także to przemawia za bezwzględnie obowiązującym charakterem wymienionego przepisu. Reasumując - stoję na stanowisku, że pracodawca został zobowiązany do zwolnienia pracownika młodocianego z obowiązku świadczenia pracy i nie jest możliwe wydanie młodocianemu polecenia świadczenia pracy w w/w okresie. Wbrew twierdzeniom ZRP, nie zmienia tego fakt, że strony związane są umową o przygotowanie zawodowe. Ze względu bowiem na wprowadzenie w/w obowiązku w drodze aktu rangi ustawowej, z mocy prawa zmodyfikowany został stosunek pracy wiążący strony. Z uwagi na bezwzględnie obowiązujący charakter w/w przepisu nie jest również możliwe uchylenie tego obowiązku w drodze porozumienia pracodawcy z młodocianym pracownikiem.    
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2021 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl